Kiến Thức

Tái bảo hiểm là gì? Các hình thức cơ bản của tái bảo hiểm?

Tái bảo hiểm là gì? Các hình thức cơ bản của tái bảo hiểm?

Tái bảo hiểm là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong kinh doanh bảo hiểm. Trong đó nhà nước cho phép tiến hành tái bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm. Các doanh nghiệp gốc thực hiện tìm kiếm và xác lập bảo hiểm với khách hàng. Cùng tìm hiểu các hình thức […]

Đọc Thêm
NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2023/NĐ – CP

NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2023/NĐ – CP

1. Khi tai nạn xảy ra, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải có trách nhiệm: a) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm vào đường dây nóng để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản, bảo vệ hiện […]

Đọc Thêm
NHỮNG QUY TẮC ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CẦN BIẾT VÀ NẮM RÕ

NHỮNG QUY TẮC ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CẦN BIẾT VÀ NẮM RÕ

Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định tại Điều 86 Luật kinh doanh bảo hiểm và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 Luật kinh doanh bảo hiểm. Tổ chức, cá nhân không […]

Đọc Thêm
8 TRƯỜNG HỢP CÔNG TY BẢO HIỂM TỪ CHỐI BỒI THƯỜNG CHO CHỦ XE CƠ GIỚI

8 TRƯỜNG HỢP CÔNG TY BẢO HIỂM TỪ CHỐI BỒI THƯỜNG CHO CHỦ XE CƠ GIỚI

Theo Điều 07  Nghị định số 67/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/09/2023 Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, nếu chủ xe cơ giới vi phạm 8 trường hợp sau, công ty bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các […]

Đọc Thêm
HƯỚNG DẪN MUA BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN ONLINE

HƯỚNG DẪN MUA BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN ONLINE

Bước 1: Truy cập: Người sử dụng nhập đường link: https://emic.vn Bước 2: Người dùng click vào hình ảnh hiển thị gói Bảo hiểm Nhà tư nhân.   Bước 3: Người dùng được dẫn đến trang giới thiệu tổng quan về các quyền lời bảo hiểm trong gói bảo hiểm Nhà tư nhân. Sau khi đã hiểu […]

Đọc Thêm
HƯỚNG DẪN MUA BẢO HIỂM TNDS XE MÁY ONLINE

HƯỚNG DẪN MUA BẢO HIỂM TNDS XE MÁY ONLINE

Bước 1: Truy cập: Người sử dụng nhập đường link: https://emic.vn Bước 2: Người dùng click vào hình ảnh hiển thị gói bảo hiểm TNDS Xe máy.   Bước 3: Người dùng được dẫn đến trang giới thiệu tổng quan về các quyền lời bảo hiểm trong phần bảo hiểm TNDS Xe máy. Sau khi đã hiểu […]

Đọc Thêm
NHỮNG THAY ĐỔI VÀ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 67/2023/NĐ-CP SO VỚI NGHỊ ĐỊNH 03/2021/NĐ-CP

NHỮNG THAY ĐỔI VÀ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 67/2023/NĐ-CP SO VỚI NGHỊ ĐỊNH 03/2021/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có những thay đổi và một số điểm mới so với Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ Điều 8 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định: “Căn cứ vào lịch sử […]

Đọc Thêm
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NẾU CHỦ XE CƠ GIỚI KHÔNG THANH TOÁN ĐỦ PHÍ

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NẾU CHỦ XE CƠ GIỚI KHÔNG THANH TOÁN ĐỦ PHÍ

Trong trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm theo quy định, hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ chấm dứt. Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự […]

Đọc Thêm
CHỦ XE CƠ GIỚI KHÔNG ĐƯỢC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NÀO ?

CHỦ XE CƠ GIỚI KHÔNG ĐƯỢC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NÀO ?

Theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với 08 trường hợp. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc […]

Đọc Thêm
Back To Top